Design Communication

Java Bean

By: Sarah Soraya Salim

       
Design Communication

Ninja Chef

By: Sarah Soraya Salim

       
Design Communication

Taboo-Slavery

By: Sarah Soraya Salim