Performance

Rui Shan Tan

       
Dance

The Last Act 2015

By: Amelia

       
Music

Abigail Seto

       
Audio Production

Noor Hakim Bin Ramli

       
Audio Production

Do Khoi Nguyen

       
Audio Production

Jin Hao Yong

       
Music

Qiao Yi Thew (Joey)

       
Musical Theatre

Catherine Dawn Campion

       
Music

Zin Htet Kyaw

       
Dance

Andrea Louisa Menon

       
Dance

Charmaine Wu

       
Music

Steven Xuan Tao Bong

       
Music

Yong Yi Xu

       
Music

Nadrah Zainal

       
Music

Peixiu Yee